Administracja i polityka, Biuro, Biznes, Budownictwo, Dom i ogród, Edukacja i szkolnictwo, Finanse i ubezpieczenia, Gastronomia, Handel, Hobby i rozrywka, Komputery i Internet, Kultura i sztuka, Media i informacje, Medycyna i zdrowie, Motoryzacja, Nieruchomoci, Odzie¿ i obuwie, Poligrafia i wydawnictwa, Prawo, Przemys³ i produkcja, Rolnictwo i lenictwo, Sport i turystyka, Technika, Transport i spedycja, Uroda i relaks, Us³ugi, ¯ywnoæ

Menu
 Login:
 Haso:
 
 Rejestracja
 Zapomniae hasa?

Kategorie
Wojewodztwa
• Ca³a Polska [5]
• Dolno¶l±skie [0]
• Kujawsko-Pomorskie [7]
• Lubelskie [5]
• Lubuskie [1]
• Mazowieckie [4]
• Ma³opolskie [3]
• Opolskie [1]
• Podkarpackie [2]
• Podlaskie [2]
• Pomorskie [1]
• Warmiñsko-Mazurskie [0]
• Wielkopolskie [4]
• Zachodnio-Pomorskie [3]
• £ódzkie [1]
• ¦l±skie [7]
• ¦wiêtokrzyskie [0]
Wyszukiwarka
Wojewdztwo:
Miasto:
Kategoria:

Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ogosze: 46

Zespó³ muzyczny Piêkni i M³odzi. £om¿a

Adres: £om¿a
woj. Podlaskie
Kraj:Polska
Kontakt
E-Mail:pawlak16@vp.pl
Telefon kom.:511469175
Strona:www.piekniimlodzi.pl
Inne
Tagi: Zespó³ muzyczny z £om¿y  Bia³egostoku 


Obs³ugiwane imprezy: wesela katolickie prawos³awne festyny pikniki imprezy firmowe eventy bale sylwestrowe karnawa³owe studniówki walentynki zabawy dla dzieci komunie urodziny karaoke

Repertuar:

W repertuarze mamy ponad 500 piosenek zró¿nicowanych muzycznie od disco polo chocia¿by po jazz, od starszych szlagierów po najnowsze hity z list przebojów. Listê piosenek wysy³amy na ¿yczenie klientów poczt± e-mail.

O zespole:

Zajmujemy siê profesjonaln± i kompleksow± obs³ug± artystyczn± imprez okoliczno¶ciowych m.in.
- Wesela katolickie i prawos³awne
- Festyny, pikniki, imprezy firmowe pod go³ym niebem
- Eventy, imprezy firmowe, bale sylwestrowe, karnawa³owe
- Studniówki, bale 
- Zabawy dla dzieci, komunie, urodziny
- Karaoke (rzutnik, plansza, nag³o¶nienie, o¶wietlenie)

Nasze podej¶cie do klienta jest indywidualne wiêc je¶li Pañstwo potrzebuj± szczegó³ów to proszê wys³aæ zapytanie w zak³adce kontakt a niezw³ocznie wy¶lemy Pañstwu szczegó³ow± ofertê.

Dysponujemy w³asnym o¶wietleniem i nag³o¶nieniem scenicznym. Istnieje mo¿liwo¶æ wynajêcia samego nag³o¶nienia na ró¿nego rodzaju pokazy, prezentacje, rozpoczêcia roku, dni dziecka itd.

Jeste¶my legalnie dzia³aj±c± firm±! Dziêki wieloletniemu do¶wiadczeniu w bran¿y muzycznej maj± Pañstwo pewno¶æ, ¿e na waszym przyjêciu nie zabraknie niczego i bêd± Pañstwo je wspominaæ jeszcze przez d³ugie, d³ugie lata!

Dawid - wokalista oraz wodzirej ka¿dego przyjêcia. Student Wokalistyki Jazzowej w Lublinie. Od 6 lat prowadzi ró¿ne imprezy z coraz wiêkszym powodzeniem i zadowoleniem klientów. Tylko on zna sposoby jak rozgry¼æ najbardziej "oporne" towarzystwo.

Magdalena - wokalistka o charakterystycznym i piêknie brzmi±cym altowym g³osie. Ozdoba ca³ego zespo³u. Zajmuje siê tak¿e prowadzeniem zabaw dla dzieci (komunie, festyny, urodziny itd.). Jej do¶wiadczenie to ponad 7 lat regularnego grania ró¿nych imprez okoliczno¶ciowych.

Daniel - akordeonista, klawiszowiec, wokalista, wodzirej. Absolwent Pañstwowej Szko³y Muzycznej w £om¿y. Jeden z najlepszych akordeonistów w regionie. Najm³odszy cz³onek zespo³u. Mimo m³odego wieku ma za sob± bogaty baga¿ do¶wiadczeñ.


Informacje dodatkowe:
Na ¿yczenie wystawiamy rachunki!

Komentarze

Brak komentarzy!

Nick
Komentarz:
Kod
Podaj kod: